zarządzenie wykonawcze 8807–ustanowienie Biura Badań Naukowych i rozwoju

na mocy upoważnienia nadanego mi przez Konstytucję i statuty Stanów Zjednoczonych, oraz w celu dalszego określenia funkcji i obowiązków Biura Zarządzania Kryzysowego w odniesieniu do nieograniczonej sytuacji nadzwyczajnej Narodowej ogłoszonej przez Prezydenta w dniu 27 maja 1941 r., w celu zapewnienia odpowiednich warunków do badań naukowych i medycznych w zakresie zarządzania kryzysowego. problemy związane z obroną narodową, niniejszym nakazuje się:

1. W biurze Zarządzania Kryzysowego Biura Wykonawczego Prezydenta działa Biuro Badań Naukowych i rozwoju, na czele którego stoi dyrektor mianowany przez prezydenta. Dyrektor wypełnia i wykonuje swoje obowiązki i obowiązki pod kierownictwem i nadzorem Prezesa. Dyrektor otrzymuje rekompensatę w wysokości określonej przez przewodniczącego, a ponadto jest uprawniony do rzeczywistych i niezbędnych kosztów transportu, utrzymania i innych związanych z wykonywaniem jego obowiązków.

2. Z zastrzeżeniem takich polityk, przepisów i wskazówek, jakie prezydent może od czasu do czasu przepisać, oraz z taką radą i pomocą, jaka może być konieczna od innych departamentów i agencji rządu federalnego, Biuro Badań Naukowych i rozwoju:

a. Doradzanie prezydentowi w zakresie statusu badań naukowych i medycznych związanych z obroną Narodową oraz środków niezbędnych do zapewnienia stałego i rosnącego postępu w tej dziedzinie.

B. służyć jako centrum mobilizacji personelu naukowego i zasobów narodu w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania takiego personelu i zasobów w opracowywaniu i stosowaniu wyników badań naukowych do celów obronnych.

Koordynowanie, pomoc i, tam gdzie jest to pożądane, uzupełnianie eksperymentalnych i innych badań naukowych i medycznych związanych z obroną narodową prowadzonych przez departamenty wojny i Marynarki Wojennej oraz inne departamenty i agencje rządu federalnego.

D. opracowanie szerokich i skoordynowanych planów prowadzenia badań naukowych w programie obronnym, we współpracy z przedstawicielami departamentów wojny i Marynarki Wojennej; przegląd istniejących programów badań naukowych opracowanych przez departamenty wojny i Marynarki Wojennej oraz inne agencje rządowe i doradzanie im w odniesieniu do stosunku ich proponowanych działań do całego programu badawczego.

e. inicjowanie i wspieranie badań naukowych nad mechanizmami i urządzeniami wojennymi w celu tworzenia, rozwijania i ulepszania narzędzi, metod i materiałów niezbędnych do obrony narodowej.

F. inicjowanie i wspieranie badań naukowych nad problemami medycznymi dotyczącymi obrony narodowej.

g. Inicjowanie i wspieranie takich badań naukowych i medycznych, jakie mogą być wymagane przez rząd każdego kraju, którego obrona prezydent uzna za istotne dla obrony Stanów Zjednoczonych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 marca 1941 r., zatytułowanej “Ustawa o promowaniu Obrony Stanów Zjednoczonych”; i służyć jako centralne biuro łącznikowe do prowadzenia takich badań naukowych i medycznych dla tych krajów.

H. wykonywanie innych obowiązków związanych z badaniami naukowymi i medycznymi oraz rozwojem, które prezes może od czasu do czasu przydzielić lub powierzyć.

3. Dyrektor może zapewnić wewnętrzną organizację i zarządzanie biurem Badań Naukowych i rozwoju oraz może powoływać takie komitety doradcze, jakie uzna za niezbędne do wykonywania swoich obowiązków i obowiązków. Dyrektor uzyskuje zgodę przewodniczącego na ustanowienie głównych pododdziałów agencji i mianowanie ich kierowników.

4. Wykonując swoje funkcje, Urząd Badań Naukowych i rozwoju wykorzystuje laboratoria, sprzęt i usługi agencji rządowych i instytucji w zakresie, w jakim takie urządzenia są dostępne do takich celów. W granicach środków przyznanych lub przeznaczonych na cele objęte niniejszym zarządzeniem dyrektor może zawierać umowy i przekazywać środki do istniejących agencji i instytucji rządowych, a także może zawierać umowy i umowy z osobami fizycznymi, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi (w tym Narodową Akademią Nauk i Narodową Radą ds. badań naukowych), organizacjami przemysłowymi i innymi agencjami na badania, badania eksperymentalne i sprawozdania.

5. Dyrektor jest upoważniony do przejmowania i wykonywania postanowień wszelkich umów, które wchodzą w zakres niniejszego zarządzenia, zawartych dotychczas przez (1) Komitet Badań Obrony Narodowej, ustanowiony rozkazem Rady Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 1940 r., (2) Komitet Zdrowia i medycyny, ustanowiony rozkazem Rady Obrony Narodowej z dnia 19 września 1940 r. oraz (3) federalny Administrator Bezpieczeństwa w charakterze koordynatora ds. zdrowia, medycyny, opieki społecznej, żywienia, rekreacji i innych pokrewnych działań, upoważniony rozkazem Rady Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 1940 r., Obrona 28 listopada 1940. Dyrektor jest ponadto upoważniony do przejęcia wszelkich zobowiązań lub odpowiedzialności, które dotychczas zostały podjęte przez powyższe agencje w imieniu i na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych i które wchodzą w zakres niniejszego zarządzenia.

6. W ramach Biura Badań Naukowych i rozwoju tworzy się Komitet Doradczy składający się z Dyrektora jako przewodniczącego, przewodniczącego Krajowego Komitetu Doradczego ds. Aeronautyki, Przewodniczącego Komitetu Badań Obrony Narodowej (dalej opisanego), Przewodniczącego Komitetu Badań Medycznych (dalej opisanego), jednego przedstawiciela Armii wyznaczonego przez sekretarza wojny oraz jednego przedstawiciela Marynarki Wojennej wyznaczonego przez Sekretarza Marynarki Wojennej. Rada doradza dyrektorowi i pomaga mu w koordynacji działań badawczych prowadzonych przez prywatne i rządowe grupy badawcze oraz ułatwia wymianę informacji i danych między takimi grupami i agencjami.

7. W ramach Biura Badań Naukowych i rozwoju działa Komitet Badań Obrony Narodowej składający się z przewodniczącego i trzech innych członków mianowanych przez prezydenta, a ponadto Prezesa Narodowej Akademii Nauk, komisarza ds. patentów, jednego oficera Armii wyznaczonego przez sekretarza wojny, jednego oficera marynarki wojennej wyznaczonego przez Sekretarza Marynarki Wojennej oraz innych członków, których prezydent może następnie mianować. Komitet Badań Obrony Narodowej doradza i pomaga Dyrektorowi w wykonywaniu jego zadań badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem mobilizacji personelu naukowego i zasobów narodu. W tym celu Komitet jest odpowiedzialny za zalecenie Dyrektorowi potrzeby i charakteru umów zawieranych z uniwersytetami, instytutami badawczymi i laboratoriami przemysłowymi zajmującymi się badaniami i rozwojem narzędzi wojennych w celu uzupełnienia takiej działalności badawczo-rozwojowej departamentów wojny i Marynarki Wojennej. Ponadto Komitet od czasu do czasu dokonuje ustaleń i przedkłada Dyrektorowi zalecenia dotyczące adekwatności, postępu i wyników badań nad problemami naukowymi związanymi z obroną narodową.

8. W ramach Biura Badań Naukowych i rozwoju działa Komitet ds. badań medycznych składający się z przewodniczącego i trzech członków mianowanych przez Prezydenta oraz trzech innych członków mianowanych odpowiednio przez sekretarza wojny, Sekretarza Marynarki Wojennej i administratora Federalnej Agencji Bezpieczeństwa. Członkowie wyznaczeni w ten sposób przez sekretarzy wojny i Marynarki Wojennej oraz Federalnego Administratora Bezpieczeństwa są wybierani spośród odpowiednich sztabów chirurgów generalnych i chirurgów generalnych publicznej służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ich kwalifikacji w dziedzinie badań medycznych. Komitet ds. badań medycznych doradza i pomaga Dyrektorowi w wykonywaniu jego obowiązków w zakresie badań medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem mobilizacji personelu medycznego i naukowego narodu. W tym celu Komitet jest odpowiedzialny za zalecanie Dyrektorowi potrzeby i charakteru umów zawieranych z uniwersytetami, szpitalami i innymi agencjami prowadzącymi działalność badawczą w dziedzinie badań i rozwoju w dziedzinie nauk medycznych. Ponadto Komitet od czasu do czasu, na wniosek dyrektora, dokonuje ustaleń i przedstawia zalecenia dotyczące adekwatności, postępu i wyników badań nad problemami medycznymi związanymi z obronnością narodową.

9. Członkowie Rady Doradczej, Komitetu Badań Obrony Narodowej, Komitetu Badań Medycznych oraz inne komisje i podkomitety, które dyrektor może powołać za zgodą Prezesa, pełnią tę funkcję bez rekompensaty, ale są uprawnieni do niezbędnych i rzeczywistych kosztów transportu, utrzymania i innych związanych z wykonywaniem swoich obowiązków.

10. W granicach środków finansowych, które mogą być przeznaczone dla Biura Badań Naukowych i rozwoju lub które mogą być mu przydzielone przez Prezesa, dyrektor może zatrudnić niezbędny personel i zapewnić niezbędne zaopatrzenie, wyposażenie i usługi. Dyrektor korzysta jednak z takich usług i udogodnień statystycznych, informacyjnych, podatkowych, kadrowych i innych ogólnych usług biznesowych, które mogą być mu udostępniane za pośrednictwem Urzędu Zarządzania Kryzysowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.