Executive Order 8807–tot oprichting van het Office of Scientific Research and Development

op grond van het gezag dat mij is verleend door de Grondwet en de statuten van de Verenigde Staten, en om de functies en taken van het Office for Emergency Management met betrekking tot de unlimited national emergency, zoals verklaard door de President op 27 mei 1941, verder te definiëren, met het oog op het verzekeren van adequate voorzieningen voor wetenschappelijk en medisch onderzoek problemen in verband met de nationale defensie, wordt hierbij bevolen:

1. Binnen het Bureau voor noodbeheer van het Uitvoerend Bureau van de voorzitter staat het Bureau voor Wetenschappelijk Onderzoek en ontwikkeling, waarvan de directeur door de Voorzitter wordt benoemd. De directeur vervult en oefent zijn verantwoordelijkheden en taken uit onder leiding van en onder toezicht van de voorzitter. De directeur ontvangt een door de President vast te stellen vergoeding en heeft bovendien recht op de werkelijke en noodzakelijke kosten van vervoer, levensonderhoud en andere kosten in verband met de uitoefening van zijn functie.

2. Onder voorbehoud van het beleid, de voorschriften en de aanwijzingen die de President van tijd tot tijd voorschrijft, en met de nodige adviezen en bijstand van de andere diensten en instanties van de federale regering, zal het Bureau voor Wetenschappelijk Onderzoek en ontwikkeling:

a. Adviseren van de President met betrekking tot de status van het wetenschappelijk en medisch onderzoek met betrekking tot de nationale defensie en de maatregelen die nodig zijn om te zorgen voor voortdurende en toenemende vooruitgang op dit gebied.

B. dienen als het centrum voor de mobilisatie van het wetenschappelijk personeel en de middelen van het land om te zorgen voor een maximaal gebruik van dit personeel en de middelen bij de ontwikkeling en toepassing van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor defensiedoeleinden.

c. Coördinatie, hulp en, waar gewenst, aanvulling van de experimentele en andere wetenschappelijke en medische onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de nationale defensie uitgevoerd door de departementen van oorlog en marine en andere departementen en agentschappen van de federale regering.D. brede en gecoördineerde plannen ontwikkelen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het kader van het defensieprogramma, in samenwerking met vertegenwoordigers van de Oorlogsdepartementen en de Marine; bekijk bestaande wetenschappelijke onderzoeksprogramma ‘ s geformuleerd door de departementen van oorlog en marine en andere instanties van de overheid, en adviseren hen met betrekking tot de relatie van hun voorgestelde activiteiten tot het totale onderzoeksprogramma.

e. wetenschappelijk onderzoek initiëren en ondersteunen naar de mechanismen en hulpmiddelen voor oorlogsvoering met als doel het creëren, ontwikkelen en verbeteren van hulpmiddelen, methoden en materialen die nodig zijn voor nationale defensie.

f. wetenschappelijk onderzoek naar medische problemen in verband met de nationale defensie initiëren en ondersteunen.

g. Initiëren en ondersteunen van dergelijk wetenschappelijk en medisch onderzoek als kan worden gevraagd door de regering van een land waarvan de verdediging de President van vitaal belang acht voor de verdediging van de Verenigde Staten onder de voorwaarden van de wet van 11 maart 1941, getiteld “Een wet ter bevordering van de verdediging van de Verenigde Staten”; en dienen als het centrale verbindingsbureau voor het uitvoeren van dergelijk wetenschappelijk en medisch onderzoek voor dergelijke landen.H. verricht de andere taken op het gebied van wetenschappelijk en medisch onderzoek en ontwikkeling die de voorzitter hem van tijd tot tijd kan toewijzen of delegeren.

3. De directeur kan zorgen voor de interne organisatie en het beheer van het Bureau voor Wetenschappelijk Onderzoek en ontwikkeling en kan de raadgevende comités aanwijzen die hij nodig acht voor de vervulling van zijn taken en verantwoordelijkheden. De directeur vraagt de toestemming van de voorzitter voor de vaststelling van de hoofdonderdelen van het Agentschap en de benoeming van de hoofden daarvan.

4. Bij de uitvoering van zijn taken maakt het Bureau voor Wetenschappelijk Onderzoek en ontwikkeling gebruik van de laboratoria, uitrusting en diensten van overheidsinstanties en-instellingen, voor zover deze faciliteiten voor dergelijke doeleinden beschikbaar zijn. Binnen de grenzen van de middelen die zijn toegewezen of toegewezen voor de doeleinden die onder dit besluit vallen, kan de directeur contracten sluiten met en middelen overdragen aan bestaande overheidsinstanties en-instellingen, en kan hij contracten en overeenkomsten sluiten met personen, onderwijs-en wetenschappelijke instellingen (met inbegrip van de Nationale Academie van Wetenschappen en de nationale Onderzoeksraad), industriële organisaties en andere instanties, voor studies, experimentele onderzoeken en rapporten.

5. De Directeur is bevoegd over te nemen en uit te voeren en de bepalingen van de contracten die vallen binnen de werkingssfeer van dit besluit vooralsnog aangegaan door (1) de National Defense Research Committee, opgericht in opdracht van de Raad van de Nationale Verdediging op 27 juni 1940, (2) de Gezondheid en Medisch Comité, opgericht in opdracht van de Raad van de Nationale Verdediging op 19 September 1940, en (3) de Federale Security Administrator, in zijn hoedanigheid van Coördinator van de Gezondheid, Medisch, Welzijn, Voeding, Recreatie, en andere gerelateerde activiteiten, zoals goedgekeurd door de Raad van Nationale Verdediging op 28 November 1940. De directeur is voorts bevoegd alle verplichtingen of verantwoordelijkheden op zich te nemen die voorheen door bovengenoemde instanties voor en namens de regering van de Verenigde Staten zijn aangegaan en die binnen het toepassingsgebied van dit besluit vallen.

6. Binnen het Bureau voor Wetenschappelijk Onderzoek en ontwikkeling wordt een adviesraad opgericht, bestaande uit de directeur als voorzitter, De voorzitter van de nationale Adviescommissie voor luchtvaart, de voorzitter van de nationale onderzoekscommissie Defensie (hierna beschreven), de voorzitter van de Commissie voor medisch onderzoek (hierna beschreven), een vertegenwoordiger van het leger aan te wijzen door de minister van oorlog, en een vertegenwoordiger van de marine aan te wijzen door de secretaris van de Marine. De Raad adviseert en staat de directeur bij met betrekking tot de coördinatie van de onderzoeksactiviteiten van particuliere en overheidsonderzoeksgroepen en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie en gegevens tussen deze groepen en agentschappen.

7. Binnen het Office of Scientific Research and Development bevindt zich een National Defense Research Committee bestaande uit een voorzitter en drie andere leden benoemd door de President, en daarnaast de voorzitter van de National Academy of Sciences, de commissaris voor octrooien, een officier van het leger aan te wijzen door de minister van Oorlog, een officier van de marine aan te wijzen door de secretaris van de marine, en alle andere leden die de President later kan benoemen. Het National Defense Research Committee adviseert en assisteert de directeur bij de uitvoering van zijn wetenschappelijke onderzoekstaken, met name met betrekking tot de mobilisatie van het wetenschappelijk personeel en de wetenschappelijke middelen van het land. Te dien einde is het de taak van het Comité de directeur aan te bevelen de noodzaak en de aard aan te geven van contracten met universiteiten, onderzoekinstituten en industriële laboratoria voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van oorlogsinstrumenten, ter aanvulling van deze onderzoeks-en ontwikkelingsactiviteiten van de departementen oorlog en Marine. Voorts doet het Comité van tijd tot tijd Bevindingen en doet het aanbevelingen aan de directeur met betrekking tot de toereikendheid, de voortgang en de resultaten van onderzoek naar wetenschappelijke problemen in verband met nationale defensie.

8. Binnen het Bureau voor Wetenschappelijk Onderzoek en ontwikkeling bevindt zich een commissie voor medisch onderzoek, bestaande uit een voorzitter en drie door de President te benoemen leden, en drie andere door respectievelijk de minister van oorlog, de secretaris van de marine en de beheerder van de Federale Veiligheidsdienst aan te wijzen leden. De aldus door de secretarissen van oorlog en marine en de administrateur van de federale veiligheid aangewezen leden worden gekozen uit het respectieve personeel van de chirurgen-generaal en de Chirurg-generaal van de openbare Gezondheidsdienst, met bijzondere aandacht voor hun kwalificaties op het gebied van medisch onderzoek. Het Comité voor medisch onderzoek adviseert en assisteert de directeur bij de uitvoering van zijn taken op het gebied van medisch onderzoek, in het bijzonder met betrekking tot de mobilisatie van medisch en wetenschappelijk personeel van het land. Te dien einde heeft het Comité tot taak de directeur de noodzaak en de aard aan te bevelen van de contracten die moeten worden gesloten met universiteiten, ziekenhuizen en andere instellingen die medisch onderzoek verrichten met het oog op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de medische wetenschappen. Voorts doet het Comité van tijd tot tijd, op verzoek van de directeur, Bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de adequaatheid, voortgang en resultaten van onderzoek naar medische problemen in verband met nationale defensie.

9. De leden van de Adviesraad, de Nationale Commissie voor defensieonderzoek, de Commissie voor medisch onderzoek, alsmede de andere commissies en subcomités die de directeur met goedkeuring van de voorzitter kan benoemen, dienen als zodanig zonder vergoeding, maar hebben recht op noodzakelijke en daadwerkelijke vervoers -, verblijfs-en andere kosten in verband met de uitoefening van hun functie.

10. Binnen de grenzen van de middelen die aan het Bureau voor Wetenschappelijk Onderzoek en ontwikkeling kunnen worden toegekend of die door de voorzitter aan het bureau worden toegewezen, kan de directeur het nodige personeel in dienst nemen en de nodige voorzieningen, voorzieningen en diensten verschaffen. De directeur maakt echter gebruik van de statistische, informatieve, fiscale, personele en andere algemene Zakelijke diensten en faciliteiten die hem via het Bureau voor noodbeheer ter beschikking kunnen worden gesteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.