27 Bijbelverzen voor overweldigende tijden moet je

lezen We raken allemaal van tijd tot tijd overweldigd. Het leven werpt meer op ons dan we denken dat we ooit aankunnen. Je overweldigd en gestrest voelen kan het moeilijk maken om je vertrouwen te houden dat alles goed komt. Het kan ervoor zorgen dat je alles wilt stoppen. Als je je vandaag zo voelt, wil ik graag mijn favoriete bijbelverzen voor overweldigende tijden met je delen.

wat betekent het als iemand overweldigd is?

woordenboek.com definieert overweldiging als ” Om volledig te overwinnen in gedachten of gevoel “en overwinnen als” Om het beter van te krijgen in strijd of conflict.”Als je die twee definities samenvoegt, wordt overweldigd als iets je beter in gedachten of gevoel krijgt. Afgezien van woordenboekdefinities, heb je mij waarschijnlijk niet nodig om het voor je te definiëren, omdat je het Weet als je het voelt.

als u het gevoel hebt dat u overwonnen gaat worden, alsof u tot het uiterste gestrest bent en alles hebt wat u aankan, bent u overweldigd. Je zou het gevoel dat je niet kunt vangen een pauze en alsof het niet uitmaakt hoeveel je werkt je gewoon niet kunt inhalen of voldoen aan de verwachtingen. Het is misschien zover gekomen dat je je alleen maar wilt verstoppen.

waarom keer je voor overweldigende tijden naar Bijbelverzen?

Ik wend me tot bijbelverzen voor overweldigende tijden wanneer ik wat begeleiding nodig heb. Als ik aan het eind van mijn Latijn ben, dan wil ik dat er iets verandert. Ik heb het gevoel dat niemand me begrijpt of wat ik doormaak. Het is als ik op mijn zwakst ben, Dat Ik God nodig heb om mijn kracht te zijn. Ik heb hem nodig om mijn hart te troosten en me over de overweldiging heen te helpen. Hij moet me laten zien waar ik moet gaan als ik zelf de weg niet weet.

wat ik vandaag met jullie deel, zijn de geschriften die mijn hart troosten en me door die overweldigende tijden helpen. Ze geven me de kracht die ik nodig heb om adem te halen en het opnieuw te proberen.

(deze verzen komen allemaal uit de King James versie)

  • gerelateerd: 18 Bijbelverzen voor moeilijke tijden moet je lezen
  • Hoe kies je liefde boven Haat
  • groeien door uitdagingen
  • 10 manieren om met angst om te gaan tijdens de pandemie

Pin me!

“de Heere is mijn licht en mijn heil; voor wien zal ik vrezen? de Heere is de kracht mijns levens; voor wien zal ik vrezen?”- Psalmen 27:1

“En Hij zeide tot mij: mijn genade is u genoeg; want mijn kracht is volmaakt in zwakheid. Zo zal ik dan gaarne meer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij rust.”- 2 Korinthiërs 12:9

“God is onze toevlucht en kracht, een zeer aanwezige hulp in nood.”- Psalmen 46:1

“het is uit de goedertierenheid des HEEREN, dat wij niet verteerd worden, omdat Zijn barmhartigheden niet vergaan. Zij zijn elke morgen nieuw; groot is hun trouw.”Klaagliederen 3 22-23

” maar Sion zei: De Heer heeft mij verlaten, en mijn Heer heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet zou ontfermen over den zoon harer buik? ja, zij mogen vergeten, maar Ik zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u gesneden op de palmen mijner handen; uw muren zijn geduriglijk voor mijn aangezicht.”Jesaja 49:14-16

Bible Verses for Strength in Hard Times

“But they that wait up the Lord shall renew their strength; they shall up with vleugels as eagles; they shall run, and not be moede; and they shall walk, and not fall.”- Jesaja 40:31

“Vrees niet, want ik ben met u; ontzet u niet, want ik ben uw God; Ik zal u sterken, Ja, Ik zal u helpen; Ja, Ik zal u steunen met de rechterhand van mijn gerechtigheid.”Jesaja 41:10

“wees sterk en moedig, vrees niet, en vrees voor hen niet; want de HEERE, uw God, is het, die met u gaat; hij zal u niet verlaten, noch verlaten.”- Deuteronomium 31:6

“de Heere is mijn rotssteen, en mijn vesting, en mijn Verlosser; mijn God, mijn sterkte, op welken Ik zal vertrouwen; Mijn schild, en de hoorn mijns heils, en mijn hoge toren.”- Psalmen 18:2

Bijbelverzen over hoop in moeilijke tijden

Bijbelverzen voor overweldigende tijden pin2 template 1
Pin and share!

“ik heb den Heere altijd voor mijn aangezicht gesteld; want hij is aan mijn rechterhand, Ik zal niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd, en mijn heerlijkheid verblijdt zich; mijn vlees zal ook rusten in hoop. “- Psalmen 16:8-9

“ziet, het oog des HEEREN is op hen, die Hem vrezen, op, op hen, die op zijn goedertierenheid hopen.”- Psalmen 33:18

“de Heere is mijn deel, spreekt mijn ziel; daarom zal ik op hem hopen.”- Klaagliederen 3:24

“daarom heeft mijn hart zich verblijd, en mijn tong is verblijd; bovendien zal ook mijn vlees in hoop rusten.”- Besluiten 2:26

“door Welken wij ook toegang hebben door het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en verblijden ons in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk alzo, maar wij roemen ook in verdrukkingen; wetende, dat verdrukkingen lijdzaamheid werken; en lijdzaamheid, ervaring, en ervaring, hoop; en de hoop schaamt zich niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, die ons gegeven is.”- Romeinen 5:2-5

“nu is geloof de substantie van dingen waarop gehoopt wordt, het bewijs van dingen die niet gezien worden.”- Hebreeën 11:1

Bijbelverzen over geloof in moeilijke tijden

” maar de Heer is getrouw, die u zal bevestigen en u zal behoeden voor het kwaad.”2 Tessalonicenzen 3:3

“hij geeft kracht aan de zwakken, en aan degenen die geen macht hebben, vermeerdert hij kracht.”- Jesaja 41:29

“maar de God van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid door Christus Jezus, nadat gij een tijd geleden hebt, maakt u volmaakt, sterkt, sterkt, stelt u.– – 1 Peter 5:10

” zij barmhartigheid, O Heer, is in de hemelen, en zij trouw reikt tot aan de wolken.”- Psalmen 36:5

Bijbelverzen voor overweldigende tijden

” Wanneer gij door de wateren gaat, zal ik met u zijn; en door de rivieren zullen zij u niet overstromen: wanneer gij door het vuur wandelt, zult gij niet verbrand worden; noch zal de vlam op u ontsteken.”- Jesaja 43:2

(Jesaja 43: 2 is een van mijn favoriete verzen in de Bijbel. Ik ga er al jaren heen als ik me overweldigd voel.)

“From the end of the earth will I cry to thee, when my heart is overweldigd: lead me to the rock that is higher than I.” – Psalmen 61:2

“hoe goed zijn zij, o God! Daarom vertrouwen de mensenkinderen onder de schaduw van uw vleugelen.”- Psalmen 36: 7

Bijbelverzen over benadrukt worden

Uplifting bijbelverzen voor overweldigende tijden pin3 sjabloon 2

“vertrouw op den Heere, en doe goed; alzo zult gij in het land wonen, en voorwaar, gij zult gevoed worden. Verblijdt u ook in den Heere, en hij zal u geven de begeerlijkheden uws harten.”- Psalmen 37:3-4

“werp ze op den Heere, en hij zal u ondersteunen; hij zal niet toestaan, dat de rechtvaardigen wankelen.”- Psalmen 55:22

“vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en neig niet tot uw verstand. Ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden richten.”- Spreuken 3:5-6

“werp al uw zorg op hem; want hij verzorgt u.”- I Peter 5:7

“de heer van de vrede zelf geeft u altijd vrede met alle middelen. De Heer zij met jullie allen.”2 Tessalonicenzen 3: 16

Hoe kan ik meer uit deze Bijbelverzen halen voor overweldigende tijden?

ik lees graag deze geschriften van een lijst als deze, maar als ik dieper wil graven, lees ik ze uit de Bijbel. Ik kijk naar ze allemaal en lees ze in context, meestal met de rest van het hoofdstuk eromheen. Het zorgt voor een aantal zeer geruststellende gedachten Tijdens de dag wanneer je leest en jezelf toestaan om ze na te denken. Soms bid ik over hen als ik het niet begrijp, en soms zelfs als ik denk dat ik het begrijp, onthult de Heer me er iets anders over.

ik heb ze ook opgeschreven op een indexkaart of in mijn dagboek. Het schrijven ervan helpt me om ze beter te onthouden en als het op een index kaart, Ik laat het waar ik kan herlezen tijdens de dag.

Het Laatste wat je moet weten over Bijbelverzen voor overweldigende tijden

onze gedachten weerspiegelen wat we consumeren. Als je altijd slecht nieuws leest of hoort, is dat waar je geest over gaat nadenken. Echter, wanneer je consumeren goede dingen, het stuurt je gedachten in de richting van die ook. Ik weet aan welke ik liever denk. Zelfs als de wereld op zijn gekst is, als ik me overweldigd voel en niet verder wil gaan, Weet ik dat niets te groot is voor God. Hij heeft altijd de controle en hij is machtiger dan mijn brein zich kan voorstellen. We weten misschien niet wat morgen in petto heeft, maar we weten wie morgen in petto heeft. Ik vind dat een grote troost, en ik hoop dat jij dat ook doet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.