Executive Order 8807–Establishing the Office of Scientific Research and Development

in under the authorities minulle Yhdysvaltain perustuslaissa ja perussäännössä suoduin valtuuksin, and in order to determine the functions and duties of the Office for Emergency Management Research Research and Development and the United States, and in order to determinate the functions and duties with respect to the unlimited national emergency as declared by the President touko 27, 1941, to assuring sufficient provision for research on scientific and medical Project maanpuolustukseen liittyvät ongelmat, täten määrätään:

1. Presidentin kanslian Hätätilahallintovirastossa toimii tieteellisen tutkimuksen ja kehityksen toimisto, jonka johdossa on presidentin nimittämä johtaja. Johtaja hoitaa tehtäviään ja velvollisuuksiaan pääjohtajan johdolla ja valvonnassa. Johtaja saa presidentin määräämän korvauksen, ja hänellä on lisäksi oikeus todellisiin ja tarpeellisiin kuljetus -, toimeentulo-ja muihin tehtäviensä hoitamiseen liittyviin kuluihin.

2. Jollei presidentin ajoittain määräämistä politiikoista, määräyksistä ja ohjeista muuta johdu, ja liittohallituksen muilta osastoilta ja virastoilta saadun neuvon ja avun turvin:

a. Antaa presidentille neuvoja maanpuolustukseen liittyvän tieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan jatkuva ja kasvava edistys tällä alalla.

b. toimivat kansakunnan tieteellisen henkilöstön ja resurssien mobilisoinnin keskuksena, jotta varmistetaan tällaisen henkilöstön ja resurssien maksimaalinen hyödyntäminen tieteellisen tutkimuksen tulosten kehittämisessä ja soveltamisessa puolustustarkoituksiin.

n. Koordinoida, tukea, ja, jos toivottavaa, täydentää kokeellista ja muuta tieteellistä ja lääketieteellistä tutkimustoimintaa, jotka liittyvät maanpuolustukseen harjoittama Departments of War ja Navy ja muut osastot ja virastot liittohallituksen.

d. laadittava laajat ja koordinoidut suunnitelmat tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi puolustusohjelmassa yhteistyössä sota-ja laivasto-osastojen edustajien kanssa; tutustu olemassa oleviin tieteellisiin tutkimusohjelmiin muotoilemat Departments of War and Navy ja muut virastot hallituksen, ja neuvoo heitä suhteessa niiden ehdotetun toiminnan koko tutkimusohjelma.

E. aloittaa ja tukee sodankäynnin mekanismien ja laitteiden tieteellistä tutkimusta tavoitteena luoda, kehittää ja parantaa maanpuolustukseen tarvittavia välineitä, menetelmiä ja materiaaleja.

f. aloittaa ja tukea tieteellistä tutkimusta maanpuolustukseen vaikuttavista lääketieteellisistä ongelmista.

g. Aloittakaa ja tukekaa sellaista tieteellistä ja lääketieteellistä tutkimusta, jota minkä tahansa maan hallitus voi pyytää, jonka puolustusta presidentti pitää välttämättömänä Yhdysvaltain puolustukselle 11.maaliskuuta 1941 annetun lain (“an Act to Promote the Defense of the United States”) ehtojen mukaisesti, ja toimikaa keskusyhteystoimistona tällaisen tieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen suorittamisessa näille maille.

h. hoitaa muita tieteelliseen ja lääketieteelliseen tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä tehtäviä, jotka presidentti voi aika ajoin antaa tai valtuuttaa sille.

3. Johtaja voi huolehtia tieteellisen tutkimus-ja Kehitystoimiston sisäisestä organisaatiosta ja hallinnosta sekä nimittää tehtäviensä ja velvollisuuksiensa hoitamisen kannalta tarpeellisiksi katsomiaan neuvoa-antavia komiteoita. Johtaja hankkii pääjohtajan hyväksynnän viraston pääjaostojen perustamiselle ja sen päälliköiden nimittämiselle.

4. Tieteellisen tutkimus-ja Kehitystoimiston on tehtäviään suorittaessaan hyödynnettävä valtion virastojen ja laitosten laboratorioita, laitteita ja palveluja siinä määrin kuin tällaiset tilat ovat käytettävissä näihin tarkoituksiin. Tässä määräyksessä tarkoitettuihin tarkoituksiin osoitettujen tai kohdennettujen varojen rajoissa johtaja voi tehdä sopimuksia olemassa olevien valtion virastojen ja laitosten kanssa ja siirtää varoja niille sekä tehdä sopimuksia yksityishenkilöiden, koulutus-ja tieteellisten laitosten (mukaan lukien kansallinen tiedeakatemia ja Kansallinen tutkimusneuvosto), teollisuusjärjestöjen ja muiden virastojen kanssa tutkimuksia, kokeellisia tutkimuksia ja raportteja varten.

5. Johtaja on valtuutettu ottamaan haltuunsa ja toteuttamaan tämän määräyksen soveltamisalaan kuuluvien sopimusten määräykset, jotka tähän mennessä ovat tehneet (1) National Defense Research Committee, joka on perustettu kansallisen puolustuksen neuvoston määräyksellä 27. kesäkuuta 1940, (2) terveys-ja lääketieteellinen komitea, joka on perustettu kansallisen puolustuksen neuvoston määräyksellä 19. syyskuuta 1940, ja (3) Federal Security Administrator hänen asemassaan koordinaattorina Terveys, lääketieteellinen, hyvinvointi, ravitsemus, virkistys, ja muut siihen liittyvät toimet, jotka on valtuutettu kansallisen neuvoston määräyksellä. Puolustus 28. marraskuuta 1940. Johtajalla on lisäksi valtuudet ottaa vastuulleen kaikki velvoitteet ja vastuut, jotka edellä mainitut virastot ovat tähän mennessä suorittaneet Yhdysvaltain hallituksen puolesta ja jotka kuuluvat tämän määräyksen soveltamisalaan.

6. Office of Scientific Research and Development-virastoon perustetaan neuvoa-antava toimikunta, johon kuuluvat johtaja puheenjohtajana, kansallisen ilmailualan neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja, kansallisen Puolustustutkimuskomitean puheenjohtaja (jäljempänä kuvattu), lääketieteellisen tutkimuskomitean puheenjohtaja (jäljempänä kuvattu), yksi sotaministerin nimeämä armeijan edustaja ja yksi laivastoministerin nimeämä laivaston edustaja. Neuvosto neuvoo ja avustaa johtajaa yksityisten ja valtion tutkimusryhmien tutkimustoiminnan koordinoinnissa ja helpottaa näiden ryhmien ja virastojen välistä tiedonvaihtoa.

7. Office of Scientific Research and Development-viraston sisällä on kansallisen puolustuksen tutkimuskomitea, joka koostuu presidentin nimittämästä puheenjohtajasta ja kolmesta muusta jäsenestä sekä lisäksi kansallisen tiedeakatemian puheenjohtajasta, patenttien komissaarista, yhdestä sotaministerin nimeämästä armeijan upseerista, yhdestä laivastoministerin nimeämästä upseerista ja muista jäsenistä, jotka presidentti voi myöhemmin nimittää. Maanpuolustustutkimuskomitea neuvoo ja avustaa johtajaa tämän tieteellisten tutkimustehtävien suorittamisessa erityisesti kansakunnan tieteellisen henkilöstön ja resurssien mobilisoinnissa. Tätä varten komitean tehtävänä on suositella johtajalle sodankäynnin välineiden tutkimus-ja kehitystyötä tekevien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuuslaboratorioiden kanssa tehtävien sopimusten tarpeellisuutta ja luonnetta täydentämään tällaista sota-ja merivoimien tutkimus-ja kehitystoimintaa. Lisäksi komitea tekee ajoittain havaintoja ja antaa johtajalle suosituksia maanpuolustukseen liittyviä tieteellisiä ongelmia koskevan tutkimuksen riittävyydestä, edistymisestä ja tuloksista.

8. Tieteellisessä tutkimus-ja Kehitystoimistossa on lääketieteellisen tutkimuksen komitea, joka koostuu puheenjohtajasta ja kolmesta presidentin nimittämästä jäsenestä sekä kolmesta muusta jäsenestä, jotka sotaministeri, laivastoministeri ja liittovaltion turvallisuusviraston ylläpitäjä nimeävät. Sota-ja Laivastosihteerien sekä liittovaltion turvallisuusvalvojan tällä tavoin nimeämät jäsenet valitaan kirurgian pääjohtajan ja Kansanterveyslaitoksen Lääkintöhallituksen henkilöstöstä ottaen erityisesti huomioon heidän pätevyytensä lääketieteellisen tutkimuksen alalla. Lääketieteellisen tutkimuksen komitea neuvoo ja avustaa johtajaa tämän hoitaessa lääketieteellisiä tutkimustehtäviään ottaen erityisesti huomioon maan lääketieteellisen ja tieteellisen henkilöstön liikekannallepanon. Tätä varten komitean tehtävänä on suositella johtajalle sellaisten sopimusten tarpeellisuutta ja luonnetta, jotka tehdään yliopistojen, sairaaloiden ja muiden lääketieteen alan tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvää lääketieteellistä tutkimustoimintaa harjoittavien laitosten kanssa. Lisäksi komitea tekee johtajan pyynnöstä ajoittain maanpuolustukseen liittyviä lääketieteellisiä ongelmia koskevan tutkimuksen riittävyyttä, edistymistä ja tuloksia koskevia havaintoja ja suosituksia.

9. Neuvoa-antavan neuvoston, Maanpuolustustutkimuskomitean, lääketieteellisen tutkimuksen komitean ja muiden komitean ja alakomiteoiden jäsenet, jotka johtaja voi nimittää presidentin suostumuksella, toimivat sellaisina ilman korvausta, mutta heillä on oikeus välttämättömiin ja todellisiin kuljetuksiin, toimeentuloon ja muihin tehtäviensä suorittamiseen liittyviin kuluihin.

10. Johtaja voi tieteelliselle tutkimus-ja Kehitystoimistolle osoitettujen tai pääjohtajan sille osoittamien varojen rajoissa palkata tarvittavaa henkilöstöä ja huolehtia tarvittavista tarvikkeista, välineistä ja palveluista. Johtajan on kuitenkin käytettävä hätätilanteiden Hallintaviraston kautta saatavilla olevia tilastollisia, tiedotus -, vero -, henkilöstö-ja muita yleisiä liike-elämän palveluja ja palveluja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.